PARAFIA  RZYMSKO-KATOLICKA                      PW. DOBREGO  PASTERZA  W  NAGAWCZYNIE

Historia i współczesność

Pierwsze siedziby ludzkie na terenie obecnej Nagawczyny powstały prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. Najstarsza pisemna wzmianka o wsi Nagawczyna pochodzi z 1492 roku. Miejscowość była wtedy własnością rodu Jana Trzecieskiego, sekretarza króla Zygmunta Augusta. W XVI wieku wieś przeszła na własność rodu Ligęzów, a potem kolejno Radziwiłłów i Raczyńskich.

Gdy chodzi o administrację kościelną, Nagawczyna należała, podobnie jak sąsiednie wsie, do parafii w Dębicy. Kiedy w 1791 roku została utworzona parafia z siedzibą w sąsiedniej Zawadzie, wieś Nagawczyna została włączona do tejże parafii.

W latach 1983-1985 z inicjatywy i staraniem mieszkańców, został wybudowany w Nagawczynie dom katechetyczny, w którym odbywała się nauka religii, a w niedziele kapłani z Zawady sprawowali Mszę św.

W latach 1985-1991 przy tym domu wybudowano kaplicę, w której ściany kamień węgielny, dnia 23.06. 1991 roku, uroczyście wmurował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Władysław Bobowski.

W roku następnym, przy tej kaplicy został utworzony rektorat, przynależny w dalszym ciągu do macierzystej parafii w Zawadzie. Obowiązki rektora kaplicy pełnili kolejno wikariusze z Zawady; Ks. Janusz Szczypka i Ks. Marek Wojnarowski.

W latach dziewięćdziesiątych XX w., dzięki transformacji ustrojowo - gospodarczej w Polsce, Nagawczyna bardzo szybko zmieniła swój charakter i wygląd, oraz liczbę mieszkańców. Wieś dotąd typowo rolnicza, została przekwalifikowana na tereny budowlane, w następstwie czego stała się z czasem podmiejskim osiedlem domków jednorodzinnych, zamieszkałym przez ponad 2000 osób.

W odpowiedzi na prośbę mieszkańców Nagawczyny, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc wydał dekret, ustanawiając niniejszym z dniem 02.08.1998 r. Parafię pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Nagawczynie. Na mocy tejże decyzji, parafia w Nagawczynie obejmuje wieś Nagawczyna w granicach administracyjnych, z wyjątkiem kilkunastu rodzin z przysiółka Budzisz. Proboszczem nowo-utworzonej parafii został Ks. Mieczysław Jakóbczyk.

Z uwagi na wzrastającą liczbę mieszkańców Nagawczyny, w 2005 roku przystąpiono do rozbudowy kościoła i plebanii pomieszczonej w dawnym domu katechetycznym. Projekt rozbudowy opracował Pan inż. Antoni Mazur z Krakowa.

Dnia 20 września 2008 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego, w ściany rozbudowanego i remontowanego kościoła parafialnego.

W podpisanym i wmurowanym przez Księdza Biskupa akcie czytamy między innymi: „Niech ten kamień węgielny wmurowany w ściany rozbudowanego i odnowionego; z godnym podziwu poświęceniem i ofiarnością wiernych kościoła parafialnego w Nagawczynie, będzie symbolem wdzięczności Bogu za błogosławieństwo w dziele budowy, świadectwem wierności Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Katolickiemu, a także znakiem jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i całym Ludem Bożym u początku trzeciego tysiąclecia”.